مستندنگاری از آثار مناطق سیل زده

‫0تومان‬ of ‫140 میلیون تومان‬ raised

انجام این کار علاوه بر ثبت میزان تخریب ها، منابعی مهم در زمینه حفاظت و مرمت در حوزه میراث فرهنگی محسوب می شود.

تومان
اطلاعات میراث یار

مبلغ مشارکت ‫50,000تومان‬