کاوش باستان شناسی در گوهرتپه مازندران

‫0تومان‬ of ‫90 میلیون تومان‬ raised

محوطه تاریخی گوهرتپه با وسعت ۵۰ هکتار یکی از بزرگترین و مهم ترین سایت موزه های آغاز زندگی شهرنشینی در کشورهای حاشیه دریای خزر است افزود : در کاوشهای باستان شناسی این محوطه بقایای آثار تاریخی مربوط به دوران مس سنگ و عصر مفرغ بدست امده است .

مطالعات باستان شناسی در محوطه تاریخی گوهر تپه بهشهر می تواند اطلاعات زیادی درباره روند تغییر زندگی غارنشینی به شهرنشینی در حدود ۵ هزار سال قبل از میلاد را برای باستان شناسان محقق کند .

تومان
اطلاعات میراث یار

مبلغ مشارکت ‫5,000تومان‬